Проекти

Камара на следователите в България обявава процедура за определяне на изпълнител по реда на чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г. С предмет:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНЕ-РАЗСЛЕДВАНЕ-ЗАЩИТА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ (ПРОТЕКТ)“, ФИНАСИРАН ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021″
Предметът на процедурата има за цел осигуряване на логистика при реализиране на предвидените събития – семинари, кръгли маси, посещение в Кралство Норвегия, както и закупуване на самолетни билети в изпълнение на проект: „Информиране-разследване-защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“, финансиран по Малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
Публикувано на 15.08.2023г.

Публична-обява-КСБ-НФМ
Приложение № 1. Изисквания към офертата
Приложение № 2. Tехническа спецификация КСБ – НФМ
Приложение № 3. Проект на договор
Приложение № 4. Административни сведения за кандидата по образец
Приложение № 5А Техническо предложение – образец
Приложение № 5Б Ценово предложение – образец
Приложение № 6. Декларация-подизпълнител – образец
Приложение № 7. Декларация по чл. 22, ал. 2 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. – образец
Приложение № 8. Декларация- списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката – образец
Приложение № 9. Декларация – списък експерти – образец
Приложение № 10. Декларация – клаузи договор – образец
Приложение № 11. Декларация-съгласие от експерт – образец
Приложение № 12. Автобиография – български език – образец
Приложение № 13. Декларация – лични данни – образец

Камара на следователите в България обявава процедура за определяне на изпълнител по реда на чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г. С предмет:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНЕ-РАЗСЛЕДВАНЕ-ЗАЩИТА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ (ПРОТЕКТ)“, ФИНАСИРАН ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021″
Предметът на процедурата има за цел осигуряване на логистика при реализиране на предвидените събития – семинари, кръгли маси, посещение в Кралство Норвегия, както и закупуване на самолетни билети в изпълнение на проект: „Информиране-разследване-защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“, финансиран по Малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
Публикувано на 26.06.2023г.
ПУБЛИЧНА ОБЯВА №2/26.06.2023г. М.06_ЗЛД
Публична обява №2/26.06.2023г.
Приложение № 1. Изисквания към офертата
Приложение № 2. Tехническа спецификация КСБ НФМ
Приложение № 3. Проект на договор
Приложение № 4. Административни сведения за кандидата по образец
Приложение № 5А Техническо-предложение образец
Приложение № 5Б Ценово предложение образец
Приложение № 6. Декларация подизпълнител образец
Приложение № 7. Декларация по-чл. 22 ал. 2 от ПМС № 118 от 20.05.2014г. образец
Приложение № 8. Декларация списък на услугите които са еднакви или сходни с предмета на поръчката образец
Приложение № 9. Декларация списък експерти образец
Приложение-№ 10. Декларация клаузи договор образец
Приложение № 11. Декларация съгласие от експерт образец
Приложение № 12. Автобиография български език образец
Приложение № 13. Декларация лични данни образец

Камара на следователите в България обявава процедура за определяне на изпълнител по реда на чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г. С предмет:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНЕ-РАЗСЛЕДВАНЕ-ЗАЩИТА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ (ПРОТЕКТ)“, ФИНАСИРАН ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021″
Предметът на процедурата има за цел осигуряване на логистика при реализиране на предвидените събития – семинари, кръгли маси, посещение в Кралство Норвегия, както и закупуване на самолетни билети в изпълнение на проект: „Информиране-разследване-защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“, финансиран по Малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Публична покана № 01/19.05.2023 г. е прекратена на основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г., т.к. не е подадена нито една оферта.

Публикувано на 19.05.2023г.
Необходимата документация е в приложените по-долу файлове:
Публична обява
Приложение № 1. Изисквания към офертата
Приложение № 2. Tехническа спецификация КСБ – НФМ
Приложение № 3. Проект на договор
Приложение № 4. Административни сведения за кандидата по образец
Приложение № 5. Образец на оферта
Приложение № 5А Техническо предложение – образец
Приложение № 5Б Ценово предложение – образец
Приложение № 6. Декларация-подизпълнител – образец
Приложение № 7. Декларация по чл. 22, ал. 2 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. – образец
Приложение № 8. Декларация- списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката – образец
Приложение № 10. Декларация – клаузи договор – образец
Приложение № 11. Декларация-съгласие от експерт – образец
Приложение № 12. Автобиография – български език – образец