Позиция на УС на Камара на следователите в България

Във връзка с информации, отразени в медиите, позиции на адвокатски колегии и нарастващото негативно отношение в обществото към Прокуратурата на Република България, изразяваме следната позиция:
Страната ни е правова държава, в която се спазват Конституцията, законите и подзаконовите актове. Всеки орган или институция притежава конкретно регламентирани правомощия, в рамките на които изпълнява функциите си. В прокуратурата работят достатъчно честни и безпристрастни хора, в чиито интегритет вярваме. Вместо да се отправят обвинения към прокуратурата като цяло, призоваваме всички лица, разполагащи с информация за нерегламентирана дейност на магистрати, адвокати и политици, да я предоставят пред компетентните органи, за да могат да се извършват задълбочени и ефективни проверки, както и да се проведе пълно, обективно и безпристрастно разследване.
Следва да се установят и проверят всички факти и обстоятелства около твърденията на конкретни лица, след което те да се оповестяват публично, защото в противен случай би могло да се засегне доброто име на конкретни магистрати и да се дискредитира прокуратурата в обществото. Отговорност на държавните институции е да се предприемат ефективни действия в рамките на правомощията им срещу конкретни виновни лица, за да се изчисти системата от нежелателни явления като корупция и влияние в нея.
Призоваваме представители на съдебната, законодателната и изпълнителната власт, на адвокатурата, както и гражданите, да предоставят на прокуратурата всички данни и информация, с които разполагат, като институциите предприемат съответните действия в рамките на своите компетентности. В конкретния случай на този етап с внушения и спекулации се петни името на всички работещи в прокуратурата, а и на адвокатите и наша обща цел е да се установят виновните лица, да се оздрави и стабилизира съдебната система, да се възстанови доверието на обществото в нея, да се проведе докрай съдебната реформа и да бъдат защитавани ефективно правата на гражданите.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

Позиция 26.02.2024г.